bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.06.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Nabór pracownika.

Oferty pracy

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH
Wymiar godzin: 40 godzin tygodniowo
Początek pracy: 01.07.2022 r.

Uwagi:
Termin składania dokumentów: do 31.05.2022 r.

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

wykształcenie: wyższe i 4-letni staż pracy lub średnie o profilu ogólnym lub zawodowym
i minimum 5-letni staż pracy;
doświadczenie zawodowe: mile widziane dwa lata na podobnym stanowisku w pozaszkolnej placówce oświatowej;
spełnienia wymogi określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2017 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U.2017 poz. 190 t.j) określonych dla stanowisk urzędniczych;
6. posiada znajomość Pakietu Office oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

1. Organizowanie i wykorzystanie stanowiska pracy w sposób gwarantujących ochronę baz danych.
2. Właściwe gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków.
3. Obsługa i wykorzystanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków.
4. Systematyczne odczytywanie poczty elektronicznej, sporządzanie dokumentów i ich wysyłanie drogą elektroniczną.
5. Obsługa urządzeń biurowych, odpowiedzialność za ich stan technicznym współpraca z kierownikiem gospodarczym.
6. Stałe podnoszenie kwalifikacji i udział w wyznaczonych przez dyrektora szkoleniach i konferencjach.
7. Współpraca z dyrektorem we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania placówki.
8. Porządkowanie dokumentacji i przekazywanie do zakładowej składnicy akt.
9. Prowadzenie korespondencji zgodnie z rzeczowych wykazem akt.
10. Współpraca z nauczycielami oraz rodzicami a także instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi placówkę w zakresie realizowanych obowiązków.
11. Przestrzeganie przepisów regulaminu pracy, bhp, przeciwpożarowych, o ochronie tajemnicy państwowej, służbowej i o ochronie danych osobowych.
12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrekcję i kierownika gospodarczego wynikających z potrzeb placówki.
13. Znajomość obsługi komputera (programy Word, Excel, Open Office, poczta elektroniczna, Internet, VULCAN, system rekrutacji, Expertis).
14. Wypełnianie ankiet w systemie ankietowym.
15. Wysokie zdolności interpersonalne.
16. Znajomość prawa pracy i Karty nauczyciela.
17. Odpowiedzialność.
18. Dyspozycyjność i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników.
2. Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników m.in. sporządzanie umów o pracę, sporządzanie świadectw pracy i innych.
3. Pomoc w pozyskiwaniu nowych pracowników.
4. Obsługa i przekazywanie danych w programie SIO.
5. Przyjmowanie i odpowiadanie na pisma urzędowe, organizacja współpracy z WOW, DBFO, Kuratorium itp.
6. Prowadzenie rejestru umów, przygotowywanie umów z kontrahentami.
7. Nadzór nad dokumentacją placówki związaną z ochroną danych osobowych.
8. Współpraca z IOD.
9. Prowadzenie rejestru upoważnień związanych z RODO.
10. Nadzór nad hasłami do poczty elektronicznej oraz hasłami do komputerów.
11. Współpraca z informatykiem.
12. Przestrzeganie przepisów kancelaryjnych.
13. Zabezpieczenie tajności i poufności spraw w tym ochrona dostępnych i wykorzystywanych danych osobowych.
14. Właściwe przechowywanie pieczęci urzędowych oraz kluczy.

IV. WARUNKI PRACY:

1. Miejsce wykonywania pracy Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4, ul. M. Pawlikowskiego 3;
2. Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo;
3. Stanowisko wyposażone w komputer;
4. Jednozmianowy system pracy w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym w pozycji siedzącej.
5. Placówka nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.


VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

- kwestionariusz osobowy,
- życiorys zawodowy (CV),
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- kserokopie świadectw pracy,
- oryginały ewentualnych referencji,
- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 31.05.2022r. w sekretariacie w godz. od 8.00 do 16.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 4.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamianie. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Wymogi formalne spełnia dokumentacja złożona przez:

1. Anna Kowalska z Warszawy.Opublikował: Tomasz Hardecki
Publikacja dnia: 07.06.2022
Podpisał: Tomasz Hardecki
Dokument z dnia: 14.12.2012
Dokument oglądany razy: 3 177