Dostępność

Deklaracja dostępności Strona Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

Nie wszystkie grafiki są opisane tekstem alternatywnym.

Nie wszystkie pliki PDF są edytowalne.

Nie wszystkie nagłówki są zapętlone i stosowane zgodnie z wytycznymi.

Filmy nie mają tekstu dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-09

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Hardecka

E-mail: opp4@eduwarszawa.pl

Telefon: 22 6135546

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie

Adres: ul. M. Pawlikowskiego 3

03-983 Warszawa

E-mail: opp4@eduwarszawa.pl

Telefon: 22 6135546

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie posiada dwie siedziby: przy ul. Pawlikowskiego 3 i przy ul. Witoszyńskiego 2. Dostępność architektoniczna wygląda podobnie w obydwu budynkach:

– Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

– Wewnętrzna infrastruktura budynku nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

– Placówka nie posiada ręcznie rozstawianej rampy umożliwiającej samodzielne dostanie się osób niepełnosprawnych na teren placówki.

– W pobliżu budynków placówki są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

– W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

– Umożliwiamy kontakt z wykorzystaniem tłumacza języka migowego.

Skip to content