PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ NR 4
W WARSZAWIE

 

 

 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ

1. W przypadku uzyskania informacji, że wychowanek, który nie ukończył 18 lat używa alkoholu lub narkotyków, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji (naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, udział w grupach przestępczych) należy:

 

 1. przekazać informację dyrektorowi placówki lub osobie zastępującej ;
 2. dyrektor lub osoba zastępująca wzywa do placówki rodziców i przekazuje im uzyskaną informację, przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz w ich obecności z wychowankiem. Zobowiązuje wychowanka do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem
 3. jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do placówki , wyczerpane zostaną wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, a nadal ma miejsce negatywne postępowanie wychowanka, placówka pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę do spraw nieletnich).

 

 POSTĘPOWANIE W SYTUACJI, GDY NA TERENIE PLACÓWKI ZNAJDUJE SIĘ WYCHOWANEK BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB DOPALACZY/NARKOTYKÓW/ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie placówki znajduje się wychowanek będący pod wpływem alkoholu lub dopalaczy/narkotyków/środków psychoaktywnych powinien podjąć następujące działania:

 1. izoluje wychowanka od reszty wychowanków, ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego;
 2. powiadamia o swoich przypuszczeniach dyrektora lub osobę zastępującą ;
 3. jeśli stan zdrowia wskazuje na zagrożenie życia (niemiarowa akcja serca, zaburzenia oddechu, nagła zmiana zachowania) wzywa lekarza (w przypadku odmowy przyjazdu – odnotowuje ten fakt);
 4. zawiadamia o zdarzeniu  rodziców,  których  zobowiązuje  do  bezzwłocznego przyjazdu do placówki oraz policję. Gdy rodzice odmówią przyjazdu podejmuje decyzje o pozostawieniu wychowanka w placówce lub przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo  przekazaniu  policji – decyduje  lekarz w  porozumieniu z  dyrektorem placówki.

2. Policja ma prawo przewieźć wychowanka do izby wytrzeźwień nawet bez zgody rodziców w  przypadku  stwierdzenia  stanu  nietrzeźwości  (stężenie we krwi  alkoholu  powyżej 0,5 promila).

3. W  sytuacji   powtarzających się  incydentów  alkoholowych  lub  narkotykowych u wychowanka  przed  ukończeniem 18  roku  życia,  należy  pisemnie  powiadomić  policję (specjalistę do spraw nieletnich) lub sąd rodzinny.

 POSTĘPOWANIE W SYTUACJI, GDY NA TERENIE PLACÓWKI ZNAJDUJE SIĘ SUBSTANCJA PRZYPOMINAJĄCA WYGLĄDEM DOPALACZ/NARKOTYK/ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY

1.W  przypadku,  gdy  nauczyciel  znajduje  na  terenie  placówki  substancję  przypominającą  wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące działania:

 

 1. zabezpiecza substancję do czasu przyjazdu policji;
 2. powiadamia dyrektora lub osobę zastępującą;
 3. wzywa policję;
 4. próbuje (o ile to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić do kogo znaleziona substancja należy.

 

 POSTĘPOWANIE W SYTUACJI PODEJRZENIA, ŻE WYCHOWANEK POSIADA PRZY SOBIE SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ
DOPALACZ/NARKOTYK/ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY

1. W przypadku,  gdy  nauczyciel   podejrzewa,  że  wychowanek posiada  przy  sobie  substancję  przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące działania:

 1. nauczyciel w obecności innej osoby (inny nauczyciel, pracownik, lub dyrektor) ma prawo żądać, aby wychowanek przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby oraz kieszeni, ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją;
 2. nauczycielowi nie wolno samodzielnie wykonywać przeszukania wychowanka - jest to czynność  zastrzeżona wyłącznie dla policji;
 3. jeśli wychowanek nie chce przekazać substancji, ani pokazać zawartości torby,  należy wezwać policję.
 4. w przypadku dobrowolnego oddania substancji przez wychowanka, nauczyciel zobowiązany jest przekazać ją policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, wychowanek nabył substancję.
 5. całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając dokładną notatkę służbową.

 

 POSTĘPOWANIE W SYTUACJI, GDY NA TERENIE PLACÓWKI ZNAJDUJE SIĘ SUBSTANCJA ZAGRAŻAJĄCA ZDROWIU I ŻYCIU

1. Nauczyciel  lub  inny  pracownik  placówki,   będący  świadkiem zdarzenia, ustala podstawowe okoliczności zagrożenia i ocenia wstępnie jego możliwe skutki.

2. Nauczyciel lub  pracownik placówki zabezpiecza tymczasowo dostęp wychowanków  do  miejsca, w którym znaleziono przedmioty lub substancje podejrzane.

3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik zawiadamia dyrektora lub osobę zastępującą.

4. Dyrektor lub osoba zastępującą oddelegowuje pracownika placówki do zabezpieczenia miejsca  zdarzenia do czasu przybycia odpowiednich służb.

5. Dyrektor placówki   lub upoważniona przez niego osoba powiadamia o zdarzeniu odpowiednie służby ratunkowe (Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe).

6. Osoby odpowiedzialne,   wyznaczone   przez  dyrektora   placówki    organizują  

ewakuację zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

POSTĘPOWANIE WOBEC WYCHOWANKA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ CZYNU KARALNEGO

 1.  Postępowanie wobec wychowanka, który stał się ofiarą czynu karalnego:

1)  udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń;

2)  powiadomienie osoby funkcyjnej pełniącej dyżur;

3)  powiadomienie rodziców wychowanka;

4) wezwanie policji, jeśli istnieje konieczność ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

POSTĘPOWANIA WOBEC WYCHOWANKA – SPRAWCY CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA

1.Postępowania wobec wychowanka – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:

 1. niezwłoczne powiadomienie osoby funkcyjnej pełniącej dyżur i przekazanie sprawcy;
 2. ustalenie okoliczności czynu i świadków zdarzenia;
 3. powiadomienie rodziców wychowanka;
 4. powiadomienie policji;
 5. zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa i przekazania ich policji.

 SYTUACJE, W KTÓRYCH ZACHOWANIE WYCHOWANKA WZGLĘDEM NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA PLACÓWKI
MOŻE BYĆ TRAKTOWANE JAKO PRZESTĘPSTWO

 1. Groźba karalna – art. 190 Kodeksu Karnego:

„…kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2…”

 1. przeciwko osobie: pobicie, zabicie, okaleczenie, fałszywe oskarżenie itp.;
 2. przeciwko mieniu osoby: zniszczenie samochodu, spalenie domu, wybicie szyb, itp.;
 3. ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

2. Zmuszanie do określonego zachowania – art. 191 Kodeksu Karnego:

„…kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby
do określonego działania, zaniechania lub znoszenia podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3…”

 1. przemoc w sensie bezpośrednim: przytrzymanie, wypchnięcie, niewpuszczenie
  do pomieszczenia, itp.;
 2. zmuszanie do zachowania niezgodnego z wolą osoby; 
 3. ściganie następuje z urzędu

3. Zniesławienie – art. 212 Kodeksu Karnego:

„…kto pomawia inna osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu, rodzaju działalności podlega karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku…”

 1. niekompetencja, alkoholizm, uzależnienie od środków psychoaktywnych itp.;
 2. ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

4. Zniewaga – art. 216 Kodeksu Karnego:

„…kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do tej osoby dotarła podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności…”

 1. pogarda wyrażona słownie, na piśmie, gestem, obelżywym wizerunkiem, działaniem lub zaniechanie, itp.;
 2. ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

5. Naruszenie nietykalności cielesnej – art. 217 Kodeksu Karnego:

„…kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku…”

 1. uderzenie ręką, kopnięcie, popchnięcie, przewrócenie, pociągnięcie za włosy, przewrócenie, oplucie, rzucenie w osobę jakimś przedmiotem, oblanie wodą lub nieczystościami, itp.;
 2. ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

 POSTĘPOWANIE WOBEC WYCHOWANKA KORZYSTAJĄCEGO Z WYROBÓW TYTONIOWYCH W BUDYNKU PLACÓWKI, I W POBLIŻU PLACÓWKI
 (W TYM E-PAPIEROSÓW)

 1. Nauczyciel egzekwuje bezpieczne wyrzucenie papierosa przez wychowanka.
 2. E-papierosa odbiera wychowankowi i przekazuje do sekretariatu placówki.
 3. Wychowanek jest zobowiązany do podania nauczycielowi swoich danych osobowych (imię, nazwisko, klasa).
 4. Nauczyciel wpisuje do dziennika informację o korzystaniu przez wychowanka
  z wyrobów tytoniowych na terenie placówki (w tym e-papierosów).
 5. Dyrektor uruchamia system kar zgodny z zapisami statut placówki.

 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAKŁÓCANIA PRZEZ WYCHOWANKA
PRZEBIEGU ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 1. Wychowankowi, który dezorganizuje zajęcia nauczyciel musi zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie i poinformować go, że jeśli nie przestanie się tak zachowywać zostanie skierowany do dyrektora.
 1. Jeśli  wychowanek  po  ustnym  upomnieniu nadal swoim zachowaniem dezorganizuje zajęcia,  nauczyciel wysyła wychowanka do dyrektora lub osoby zastępującej. Fakt ten odnotowuje w dzienniku zajęć.

 

 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU DEWASTACJI MIENIA

Nauczyciel lub inny pracownik placówki, który otrzyma informację lub stwierdzi zniszczenie mienia przez wychowanka:

 1. ustala okoliczności zaistniałego zdarzenia;
 2. informuje o fakcie dyrektora placówki lub inną osobę funkcyjną pełniącą w tym czasie dyżur;
 3. podejmuje próbę ustalenia sprawcy;
 4. zniszczenie lub szkodę ma obowiązek naprawić lub pokryć koszty wychowanek, który ją wyrządził.

 PROCEDURY POMOCY OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ

 1. Nauczyciel podejrzewający, że wychowanek jest ofiarą przemocy domowej zobowiązany jest do:
  • powiadomienia dyrektora lub osoby zastępującej, gdy wychowanek ma obrażenia zewnętrzne;
 1. Dyrektor placówki przeprowadza rozmowę z wychowankiem i jego rodzicami w celu wyjaśnienia sytuacji.
 2. W przypadku powtarzających się sygnałów mogących świadczyć o przemocy, dyrektor placówki powiadamia sąd rodzinny.

 

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY NA TERENIE PLACÓWKI

 1. 1. Powiadomić  dyrektora  placówki  lub osobę funkcyjną pełniącą dyżur (ewentualnie   

        pedagoga szkolnego).

 1. Ustalić okoliczności czynu i jeśli to możliwe świadków zdarzenia
 2. Przekazać sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie placówki) pod opiekę dyrektorowi lub osobie funkcyjnej pełniącej dyżur.
 3. Powiadomić rodziców osoby poszkodowanej i sprawcy (jeśli jest ustalony).
 4. Niezwłocznie (w porozumieniu z dyrektorem) powiadomić najbliższą jednostkę policji.
 5. Zabezpieczyć ewentualne dowody przestępstwa.
 6. Osoba prowadząca działania zobowiązana jest do sporządzenia notatki służbowej.
 7. Jeśli wychowankowi skradziono rzecz poza placówką - ściganie następuje na wniosek poszkodowanego.

PROCEDURY UDZIELANIA WYCHOWANKOM PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

1. Pierwszej pomocy przedlekarskiej udziela każdy pracownik placówki.

2. Pierwsza  pomoc  przedlekarska  w  przypadku  osób  nieposiadających  kwalifikacji  

      medycznych ogranicza się do zaopatrzenia rany, ocenienia sytuacji zagrożenia życia  

      (sprawdzenie tętna, oddechu), ułożenia wychowanka w odpowiedniej pozycji, wykonania

      sztucznego oddychania oraz masażu serca, celem niedopuszczenia do sytuacji zagrożenia życia.

3. Podanie jakiegokolwiek doustnego środka farmakologicznego jest dopuszczalne tylko i wyłącznie po konsultacji z rodzicem wychowanka lub lekarzem.

4. Dyrektor placówki  lub  upoważniona  przez  niego  osoba  natychmiast  powiadamia  

     rodziców wychowanka oraz, w razie konieczności, pogotowie ratunkowe.

5. Po przybyciu  do  placówki rodzice  lub  lekarz  pogotowia  ratunkowego  przejmują   

     odpowiedzialność za dziecko. Placówka udziela tym osobom wszelkiej koniecznej
     pomocy.

6. W sytuacji udzielania pierwszej pomocy przez nauczyciela prowadzącego zajęcia z wychowankami jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych wychowanków -  pozostawienie wychowanków bez opieki jest niedopuszczalne.

7. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku wychowanka, nie wymagającego interwencji lekarza:

1) po stwierdzeniu zdarzenia należy wychowanka odprowadzić do sekretariatu  celem udzielenia pierwszej pomocy. Jeżeli stan wychowanka nie pozwala mu na przejście do sekretariatu, należy wezwać osobę pełniąca w sekretariacie dyżur na miejsce wypadku, delegując jednego z wychowanków;

2) osoba udzielająca pierwszej pomocy powinna upewnić się, czy wychowanek nie jest chory na hemofilię lub cukrzycę, bądź inną chorobę mogącą w połączeniu z urazem stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia.

8. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku wychowanka wymagającego interwencji lekarza:

1) po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ wychowanek, wymaga specjalistycznej pomocy, należy wezwać pogotowie ratunkowe;

2) do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego osoby przeszkolone w udzieleniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie
i życie wychowanka.

3) Dyrektor placówki lub osoba wyznaczona powiadamia o wypadku  rodziców  wychowanka.

9. O wszystkich zaistniałych wydarzeniach, wymagających udzielenia pierwszej pomocy należy niezwłocznie poinformować dyrektora lub osobę zastępującą.

 PRZESTRZEGANIE ZASAD I OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ZAPEWNIENIA SZEROKO ROZUMIANEGO
BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

W  placówce nie dopuszcza się:

 1. wychodzenia nauczyciela z sali podczas prowadzenia zajęć i pozostawiania wychowanków bez opieki;
 2. nieprzestrzegania przyjętej organizacji zajęć edukacyjnych, w tym ich niepunktualnego rozpoczynania i kończenia;
 3. pozostawiania wychowanków bez opieki osób dorosłych podczas zajęć organizowanych poza placówką (wycieczki, zajęcia edukacyjne, imprezy kulturalne i sportowe);
 4. braku dyżurów nauczycieli w miejscach przebywania wychowanków podczas trwania zajęć edukacyjnych i przerw między zajęciami;
 5. nierzetelnego spełniania opieki nad uczniami w czasie przerw między zajęciami;
 6. zlecania wychowankom przez nauczycieli zadań, podczas wykonywania których pozostają bez opieki;
 7. zezwalania wychowankom na opuszczanie placówki w czasie zajęć zaplanowanych
  w danym dniu bez uzgodnienia z rodzicami lub bez opieki osoby dorosłej;
 8. braku kontroli sprawowania właściwej opieki nad wychowankami podczas wycieczek
  i imprez.

Zalecane jest:

 1. baczne obserwowanie wychowanków i reagowanie na wszelkie zachowania i postawy wskazujące na ewentualne problemy;
 2. zapewnienie opieki wychowankom, którzy skończyli zajęcia i oczekują na rozpoczęcie następnych.;
 3. stałe czuwanie nad pracą i zachowaniem wychowanków podczas wszystkich zajęć.

 PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA CYBERPRZEMOCY

1.Cyberprzemoc obejmuje wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do:

1) rejestrowania niechcianych zdjęć lub filmów telefonem komórkowym lub innymi  

    nośnikami;

2) publikowania  ośmieszających  zdjęć  i  filmów  w  Internecie  (np.  portale  

    społecznościowe);

3) rozsyłania ośmieszających materiałów przy użyciu telefonu (SMS, MMS);

4) włamania na blog lub konto pocztowe;

5) dręczenia przez komunikatory sieciowe.

2. W przypadku, gdy nauczyciel wie, że wychowanek jest ofiarą lub sprawcą cyberprzemocy, powinien podjąć następujące działania:

 1. nauczyciel informuje dyrektora placówki lub osobę zastępującą;
 2. dyrektor lub osoba zastępująca ustala ewentualnych świadków;
 3. dyrektor lub osoba zastępująca informuje o sytuacji nauczyciela informatyki, który zabezpiecza i rejestruje dowody - sporządza notatkę zawierającą datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz jeśli to możliwe dane nadawcy (nazwa użytkownika, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, adres strony www, na której pojawiły się niedozwolone treści)

3. Jeśli sprawca nie jest znany należy:

 1. zawiadomić administratora serwisu w celu usunięcia materiału;
 2. powiadomić policję.

4. Jeśli sprawca jest znany należy:

 1. powiadomić rodziców sprawcy, zapoznać z procedurami dalszego postępowania
  i konsekwencjami wobec wychowanka: kontrakt, kary regulaminowe, monitoring;
 2. powiadomić policję i/lub sąd rodzinny;
 3. zobowiązać wychowanka do zaprzestania takich działań i usunięcia materiałów z sieci.

5. Działania wobec ofiary cyberprzemocy:

 1. ujawnienie przypadku;
 2. rozmowa z ofiarą (wsparcie, porada);
 3. ujawnienie okoliczności zdarzenia (rodzaj materiału, sposób rozpowszechniania, ustalenie sprawców i świadków zdarzenia, zabezpieczenie dowodów);
 4. powiadomienie dyrektora placówki;
 5. analiza zdarzenia;
 6. poinformowanie rodziców poszkodowanego wychowanka o zdarzeniu, działaniach placówki, porada, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, monitorowanie sytuacji wychowanka, powiadomienie policji i/lub sądu rodzinnego.

6. Nauczyciel wyznaczony przez dyrektora sporządza notatkę z rozmów ze sprawcą, ofiarą, ich rodzicami, świadkami zdarzenia – jeśli rozmowa przebiega w obecności świadka (inny nauczyciel, dyrektor) – osoba ta również powinna podpisać się pod notatką. Zabezpieczone dowody należy dołączyć do dokumentacji.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA NA TEREN PLACÓWKI

NAPASTNIK: osoba posługująca się bronią, która zabija lub próbuje zabijać osoby znajdujące się na określonym obszarze lub budynku.

ALARM: sygnał dźwiękowy informujący o wtargnięciu napastnika na określony teren,
lub do budynku.

ALARMOWANIE: działanie mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału
do wszystkich osób pozostających na terenie szkoły o wystąpieniu sytuacji kryzysowej – wtargnięciu uzbrojonego napastnika.

FORMA ALARMU: seria kilku jednosekundowych sygnałów dźwiękowych.

ŹRÓDŁA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH: syrena, dzwonek (ręczny, elektryczny), gwizdek, megafon, radiowęzeł.

ODWOŁANIE ALARMU: wyłącznie przez dyrektora placówki lub osobę przez niego upoważnioną, bezwzględnie po kontakcie i w uzgodnieniu z policjantem dowodzącym działaniami na miejscu zdarzenia.

POWIADAMIANIE: przekazywanie przy użyciu wszelkich dostępnych środków informacji mających na celu poinformowanie właściwych służb i osób pozostających w strefie zagrożonej o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu.

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE: przekaz słowny za pomocą wszelkich dostępnych środków.

 1. Nad funkcjonowaniem systemu alarmowania na terenie placówki oświatowej nadzór sprawuje dyrektor placówki.
 2. Sygnał alarmowy w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren placówki powinien wyraźnie odróżniać się od sygnału alarmowego wywoływanego zagrożeniem pożarowym.
 3. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego,
  w przypadku ujawnienia zagrożenia wynikającego z wtargnięcia uzbrojonego napastnika na teren placówki, podejmuje każdy z przeszkolonych i przygotowanych do tego pracowników, wówczas, gdy: takie zagrożenie zauważy, będzie miał podejrzenie, że takie zagrożenie może za chwilę wystąpić lub taką informację
  o zagrożeniu otrzymał.

 

Zadania dyrektora placówki  na wypadek wtargnięcia napastnika

 

 1. Wyznaczenie, co najmniej dwóch źródeł alarmowania w różnych miejscach terenu placówki, uwzględniając sposoby alarmowania, gdy nie ma zasilania tj. ustalenie hasła, np.: „NAPASTNIK”.
 2. Wyznaczenie miejsca zbiórki w bezpiecznej odległości od źródła zagrożenia,
  w miejscu niewidocznym z okien placówki.
 3. Wyznaczenie kierunku/drogi ewakuacji
 4. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia ewakuacji, wyznaczenie miejsca
  do schronienia się i zabarykadowania.
 5. Zaleca się – jeśli to możliwe -  by odpowiednie pomieszczenia posiadały grube ściany, pełne i otwierające się na zewnątrz drzwi oraz były wyposażone w środki pierwszej pomocy – apteczki i środki łączności dające możliwość przesłania informacji
  na zewnątrz.
 6. Sprawdzanie, czy zasady postępowania w sytuacji tego typu zagrożenia są znane wszystkim pracownikom, czy klucze od drzwi ewakuacyjnych są w wyznaczonym miejscu.
 7. Zorganizowanie przeszkolenia pracowników na wypadek ataku napastnika oraz instruktaży dla wychowanków.
 8. Ograniczenie osobom nieuprawnionym dostępu do dokumentów i planów sytuacyjnych placówki - wszystkie te informacje powinny być udostępnione służbom porządkowym – Policji, Państwowej Straży Pożarnej itp.
 9. Systematyczne prowadzenie realistycznej oceny stanu zabezpieczeń przed uzbrojonym napastnikiem.

Zasady postępowania osób przebywających na terenie placówki na wypadek wtargnięcia napastnika

 

 1. Ucieczka z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji poza rejon zagrożenia
 2. Ewakuacja tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia, z dala od źródła
  zagrożenia.

W przypadku zarządzenia ewakuacji:

 

 1. Zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują.
 2. Korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacji.
 3. Po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, unikaj blokowania ruchu, zatrzymywania się, czy też gwałtownego napierania na poruszających się z przodu.

 

Podczas ewakuacji:

 

 1. Zachowaj ciszę, spokój, rozwagę
 2. Udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznym, jedynie wtedy, gdy nie ma to wpływu na własne bezpieczeństwo.
 3. Ostrzegaj o niebezpieczeństwie.
 4. W przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadź – jeśli to możliwe - dzieci do innego wcześniej ustalonego obiektu.

Jeżeli bezpieczna ewakuacja nie jest możliwa:

 

 1. Zamknij drzwi.
 2. Zastaw drzwi ciężkim meblem lub ławkami.
 3. Wyłącz wszystkie światła.
 4. Wyłącz/wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne.
 5. Połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien.
 6. Zachowaj ciszę.
 7. Jeżeli jest to możliwe udzielaj pierwszej pomocy poszkodowanym.

WAŻNE NUMERY ALARMOWE:

 

112– Centrum Powiadamiania Ratunkowego

999– Pogotowie Ratunkowe

998– Straż Pożarna

997– Policja

986– Straż Miejska

987– Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Po zgłoszeniu się dyżurnego operatora spokojnie i wyraźnie należy podać:

 

 1. Miejsce zdarzenia.
 2. Rodzaj zdarzenia.
 3. Informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego.
 4. Liczbę napastników.
 5. Opis wyglądu napastników.
 6. Ilość i rodzaj broni (palna długa, krótka, nóż lub inne narzędzie ostre, urządzenia wybuchowe).
 7. Imię i nazwisko zgłaszającego.
 8. Numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu.

 

Po powiadomieniu nie należy przerywać połączenia.
Przyjmujący może zażądać dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

Jeżeli sytuacja nagle się zmieni, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112 lub 997.

Po przybyciu na miejsce służb, jeżeli to możliwe, należy przekazać dodatkowe informacje:

 

 1. Ile osób opuściło budynek.
 2. Ile osób zostało w budynku.
 3. Pokazać plany budynku i drogi ewakuacji.
 4. Gdzie ostatnio był widziany agresor.
 5. Czym przyjechał lub skąd przyszedł napastnik.

 

Podczas działań służb ratowniczych:

 

 1. Zachowaj spokój.
 2. Jeżeli nie jesteś pewien, że to służby ratownicze nie otwieraj drzwi - służby zrobią to same.
 3. Stosuj się do wszystkich poleceń służb (np. ręce na karku).
 4. Nie trzymaj nic w rękach.
 5. Nie zadawaj pytań podczas ewakuacji.
 6. Unikaj gwałtownych ruchów, alarmujących gestów itp.
 7. Poddaj się kontroli bezpieczeństwa.
 8. Jeżeli posiadasz istotne informacje o napastnikach lub ofiarach, przekaż je służbom ratowniczym.
 9. Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję - dopóki nie zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą!

 

W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu wychowanków,
które nie zostały ujęte w powyższym opracowaniu,
wszelkie procedury i zasady postępowania wyznacza dyrektor placówki lub osoba funkcyjna pełniąca dyżur.

 

Każdy nauczyciel lub pracownik placówki, który posiada informację o sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu wychowanków

jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym zdarzeniu dyrektora placówki lub osoby funkcyjnej pełniącej dyżur.