STATUT

Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4

 

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie, ul. Pawlikowskiego 3, zwane dalej „Ogniskiem”, jest publiczną placówką oświatowo wychowawczą - placówką wychowania pozaszkolnego.

 1. Ognisko działa, w szczególności, na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), przepisów wykonawczych do tych ustaw, w tym Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania(Dz. U. z 2017 r. poz.1606) , Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz.1611) oraz niniejszego statutu.
 2. Siedziba Ogniska znajduje się w Warszawie przy ul. Pawlikowskiego 3 oraz
  ul. Sosabowskiego 7.
 3. Ognisko może realizować zadania także poza swoją siedzibą.
 4. Obszarem działania Ogniska jest m.st. Warszawa, a w szczególności Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy.
 5. Pełna nazwa Ogniska brzmi: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie.
 6. Organem prowadzącym Ognisko jest m.st. Warszawa.
 7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 8. Ognisko używa pieczęci urzędowej na podstawie odrębnych przepisów.

Cele i zadania Ogniska

 § 2.1. Działalność Ogniska skierowana jest do dzieci i młodzieży z terenu m.st. Warszawy,  a w szczególności z terenu Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, zwanych dalej „wychowankami”.

2. Cele Ogniska obejmują:

 1. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 2. doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy;
 3. kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego;
 4. kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur;
 5. przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
 6. kształtowanie postaw zgodnych z zasadami współżycia społecznego;
 7. przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 8. umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej oraz uprawiania wybranej dyscypliny sportowej;
 9. rozwijanie zamiłowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki oraz kontaktu z przyrodą w oparciu o wiedzę o ochronie środowiska.

3. Ognisko realizuje cele, o których mowa w ust. 2, w szczególności poprzez:

 1. organizowanie imprez, w tym przeglądów, wystaw, konkursów, akcji, festiwali;
 2. organizowanie wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży w szczególności poprzez organizację zawodów, turniejów, rajdów, wycieczek, biwaków, pikników dla wychowanków oraz rodziców;
 3. podejmowanie działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym;
 4. realizowanie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych uwzględniających:

-wypracowanie najbardziej pożądanych form pracy pozaszkolnej z wychowankami;

-dostosowanie treści, metod i form organizacji zajęć do możliwości psychofizycznych wychowanków;

-otaczanie szczególną opieką dzieci i młodzieży pozbawionej opieki rodzicielskiej, a także pozostającej w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

-umożliwienie i wsparcie działań w zakresie integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem;

-tworzenie systemu uzupełniających się działań wychowawczych, opiekuńczych, edukacyjnych, kulturalnych, socjoterapeutycznych w stosunku do młodzieży i rodziny.

§ 3. W realizacji celów i zadań, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 2 i 3 Ognisko współpracuje z rodzinami wychowanków, instytucjami kulturalnymi, szkołami, przedszkolami, placówkami oświatowymi, w tym z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym w szczególności poprzez:

 1. wspólne organizowanie imprez;
 2. prowadzenie działalności na rzecz wychowanków potrzebujących pomocy socjalnej, terapeutycznej w tym: psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej;
 3. pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania działalności Ogniska;
 4. organizowanie spotkań z rodzicami wychowanków oraz przedstawicielami środowiska lokalnego, mających na celu wspieranie procesu wychowania i działań Ogniska na rzecz podnoszenia jakości pracy Ogniska.

§ 4. W Ognisku mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Ogniska. Dyrektor uzgadnia warunki tej działalności.

Organy Ogniska

§ 5. Organami Ogniska są:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Wychowanków.

Organy Ogniska działają zgodnie z regulaminami swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne ze statutem Ogniska. Każdy z organów Ogniska ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

§ 6. 1. Do zadań i kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Ogniska i reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego i opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działanie prozdrowotne;
 3. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Ogniska w ramach ich kompetencji stanowiących;
 4. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym;
 5. podejmowanie decyzji o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników;
 6. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;
 7. występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród, wyróżnień nauczycieli i pozostałych pracowników Ogniska;
 8. podejmowanie decyzji o skreśleniu wychowanka z listy, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Wychowanków;
 9. wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;
 10. współpraca z organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego;
 11. tworzenie warunków do prawidłowej realizacji zadań statutowych placówki;
 12. zapewnianie wymiany bieżących informacji w podejmowanych i planowanych działaniach oraz decyzjach dotyczących placówki;
 13. współpraca w wykonywaniu swoich zadań i obowiązków ze wszystkimi organami placówki;
 14. wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań;
 15. kierowanie rozwojem zawodowym nauczycieli, inspirowanie doskonalenia zawodowego, stwarzanie możliwości awansu;
 16. kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych kierunków i stosunków pracowniczych;
 17. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 18. kształtowanie właściwej dyscypliny pracy;
 19. rozpatrywanie skarg i odwołań.

2. Dyrektor Ogniska odpowiada w szczególności za:

 1. zgodność funkcjonowania Ogniska z przepisami prawa i niniejszego statutu;
 2. bezpieczeństwo wychowanków znajdujących się na terenie Ogniska i podczas zajęć organizowanych przez Ognisko poza jego terenem;
 3. prowadzenie dokumentacji pracowniczej i dokumentacji placówki zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. pieczęcie i druki ścisłego zarachowania;
 5. prawidłowe wykorzystanie środków finansowych określonych w planie finansowym Ogniska.

3. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go nauczyciel wyznaczony przez Prezydenta m.st. Warszawy.

§ 7. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Ogniska, który działa w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzenie planów pracy Ogniska;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ogniska;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Ogniska;
 6. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia placówki;
 7. przygotowanie projektu statutu Ogniska;
 8. możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w placówce.
 9. opiniowanie w szczególności w sprawach:
  1. wniosków dyrektora w sprawie nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Ogniska;
  2. organizacji pracy Ogniska;
  3. projektu planu finansowego Ogniska;
  4. propozycji Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych i opiekuńczych;

3. Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin.

§ 8. 1. W Ognisku działa Rada Rodziców, reprezentująca ogół rodziców wychowanków.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli rodziców lub opiekunów prawnych, wybranych w tajnych wyborach przez ogół rodziców lub opiekunów prawnych wychowanków Ogniska. W wyborach jednego wychowanka Ogniska reprezentuje jeden rodzic lub opiekun prawny. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców zwołanym przez Dyrektora, w każdym roku szkolnym.

3.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora, Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących Ogniska.

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyczno-wychowawczego Ogniska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli;
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania;
 3. opiniowanie projektu planu finansowego Ogniska.

6. W celu wspierania działalności statutowej, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.

7.Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Rada Pedagogiczną.

§ 9. 1. W Ognisku może działać Samorząd Wychowanków, zwany dalej „Samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie Ogniska.

3. Samorząd uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Ogniska.

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ogniska, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków, takich jak:

 1. prawo do zapoznania się z programem działalności Ogniska;
 2. prawo do organizacji życia w Ognisku, umożliwiającego rozwój i zaspokajanie własnych zainteresowań;
 3. prawo do redagowania i wydawania gazety Ogniska;
 4. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
 5. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu

§ 10. 1. Organy Ogniska mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

         2. Organy Ogniska współdziałają ze sobą na następujących zasadach:

 1. doskonalenia statutowej działalności Ogniska;
 2. ścisłej współpracy ze sobą;
 3. wymiany informacji o podejmowanych decyzjach i planach dotyczących działania Ogniska;
 4. Dyrektor i przedstawiciele innych organów są zobowiązani do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na pytania postawione przez inne organy w ciągu 3 tygodni od otrzymania zapytania;
 5. nad prawidłową współpracą organów ma pieczę Dyrektor, który zapewnia pełną wymianę informacji o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach;
 6. w sytuacjach konfliktowych decyzje podejmuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organów Ogniska;
 7. w sprawach spornych pomiędzy Dyrektorem a pozostałymi organami Ogniska, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Organizacja Ogniska

§ 11. 1. Ognisko prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

  1. W Ognisku są organizowane zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
  2. Organizację zajęć stałych określa tygodniowy plan zajęć Ogniska.
  3. Organizację zajęć oraz liczbę wychowanków w grupie określa Dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
  4. Godziny pracy Ogniska ustala Rada Pedagogiczna, zgodnie z możliwościami Ogniska i potrzebami środowiska. Godziny te mogą być korygowane w ciągu roku szkolnego.
  5. Szczegółową organizację Ogniska w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki, opracowany przez Dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku.
  6. W arkuszu organizacji placówki określa się w szczególności: liczbę pracowników placówki oraz ogólną liczbę godzin zajęć, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
  7. Ognisko opracowuje własne programy i plany pracy.
  8. Działalność placówki może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy, które określają odrębne przepisy.

Nauczyciele i inni pracownicy

§ 12. 1. W Ognisku zatrudnia się:

 1. nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych;
 2. specjalistów nie będących pracownikami pedagogicznymi;
 3. pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników Ogniska oraz zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy.

3. Prowadzący zajęcia dydaktyczno - wychowawcze z wychowankami odpowiada za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.

4. Do zakresu podstawowych zadań i obowiązków wychowawcy, instruktora, nauczyciela należy w szczególności:

 1. propagowanie w środowisku lokalnym oferty zajęć i rekrutacja ich uczestników;
 2. prowadzenie zajęć w sposób atrakcyjny, zachęcający dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa;
 3. kształtowanie, ujawnianie i rozwijanie zainteresowań wychowanków;
 4. rozwijanie zamiłowań hobbystycznych, turystycznych i sportowych;
 5. pogłębianie i rozszerzanie wiedzy własnej i wychowanków;
 6. kształtowanie postaw aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu;
 7. stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach;
 8. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczestników zajęć;
 9. realizowanie programu kształcenia, wychowania i opieki;
 10. rozwijanie własnego warsztatu pracy oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 11. rozwijanie samodyscypliny i dbanie o dobre obyczaje i kulturę bycia;
 12. bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich wychowanków;
 13. informowanie dyrektora i innych organów o wynikach wychowawczych i osiągnięciach swoich wychowanków;
 14. prawidłowe prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej;
 15. prowadzenie rejestru obecności wychowanków w czasie zajęć;
 16. współpraca z rodzicami wychowanków, włączanie rodziców w programowe i organizacyjne;
 17. aktywne uczestniczenie w organizacji imprez masowych;
 18. kontrolowanie miejsca zajęć, stanu sprzętów i urządzeń, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń, usuwanie ich lub zgłaszanie kierownictwu placówki;
 19. dbanie o dobrą organizację i zdyscyplinowanie wychowanków podczas zajęć, zwłaszcza sportowych;
 20. przestrzeganie i wdrażanie regulaminów organizacji zajęć w poszczególnych salach;
 21. szczególne przestrzeganie przepisów regulujących organizację i bezpieczeństwo podczas wycieczek, spacerów, biwaków i innych form rekreacji i wypoczynku;
 22. promocja placówki w środowisku lokalnym;
 23. wykonywanie innych zadań bieżących zleconych przez Dyrektora;

5. Do zakresu praw nauczyciela należy w szczególności:

 1. decydowanie o metodzie, formie i treści programowej prowadzonych zajęć;
 2. wnioskowanie w sprawie nagród, wyróżnień i kar dla wychowanków;
 3. wnioskowanie o wzbogacanie lub modernizację warsztatu przedmiotowego do Dyrektora;

6. Wychowawca odpowiada przed dyrektorem za:

 1. poziom i wyniki pracy w swoim zespole;
 2. bezpieczeństwo wychowanków;
 3. stan warsztatu pracy, sprzęt i urządzenia znajdujące się w Ognisko oraz powierzone mu pomoce dydaktyczne.

7. Pracownicy obsługi i administracji wykonują pracę zgodnie ze zakresami czynności określonymi na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zadań zleconych przez Dyrektora.

Wychowankowie Ogniska

§ 13. Wychowankami Ogniska mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz byli wychowankowie placówki do 24 roku życia z terenu m.st. Warszawy, a w szczególności z terenu Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.

Zasady udziału w zajęciach

§ 14. 1. Ognisko jest placówką ogólnodostępną, a uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne.

2. Wychowankowie biorą udział w zajęciach:

 1. stałych - organizowanych przez Ognisko w okresie całego roku szkolnego;
 2. okresowych - organizowanych przez Ognisko dla realizacji określonego zadania w określonym czasie;
 3. okazjonalnych - organizowanych przez Ognisko doraźnie, w miarę istniejących potrzeb.

3. Placówka stwarza odpowiednie warunki pobytu uczestników zajęć, zapewniające wychowankom bezpieczeństwo, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

4. Wszyscy wychowankowie bez względu na charakter uczestnictwa obowiązani są do przestrzegania statutu oraz szczegółowych regulaminów obowiązujących w Ognisku.

Rekrutacja uczestników

§ 15. 1. Ognisko przyjmuje wychowanków zgodnie z przepisami prawa, zapewniając równe szanse w przyjęciu wszystkim chętnym.

2. Zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny na zajęcia stałe ze stałą liczbą uczestników, rozwijające uzdolnienia oraz rozwijające zainteresowania  określa Dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

3. Zasady postępowania rekrutacyjnego nie dotyczą:

 1. zajęć organizowanych podczas ferii zimowych lub letnich – obowiązują zasady
  i wytyczne dotyczące Warszawskiego Programu Zima/Lato w Mieście,
 2. zajęć klubowych typu świetlicowego (zajęcia stałe ze zmienną liczbą uczestników),
 3. zajęć prowadzonych w ramach oferty programów profilaktycznych, realizowanych przez placówkę,
 4. nabór na zajęcia określone w punkcie 2 i 3 prowadzony będzie na podstawie kolejności zgłoszeń.

4. Po rozpoczęciu roku szkolnego, na wolne miejsca na zajęcia stałe ze stała liczbą uczestników, wychowankowie przyjmowani są  według kolejności zgłoszeń podczas całego roku szkolnego.

Prawa i obowiązki uczestników

§ 16. 1. W Ognisku przestrzegane są prawa dziecka, a w szczególności:

 1.  prawo do życia w szacunku i bezpieczeństwie, w tym ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej; prawo do równego traktowania bez względu na płeć, rasę, wyznanie;
 2.  prawo do prywatności i tajemnicy;
 3.  prawo do wyrażania swoich przekonań i emocji;
 4.  prawo do rozwijania talentów, zdolności umysłowych i fizycznych;
 5.  prawo do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych stosownych do wieku dziecka oraz do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym;
 6. prawo do informacji.

2. Uczestnicy zajęć mają obowiązek:

 1. godnie reprezentować placówkę;
 2. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników placówki;
 3. dbać o kulturę słowa w placówce i poza nią;
 4. chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa;
 5. dbać o ład i mienie Ogniska, własne i innych;
 6. przestrzegać regulaminów organizacji zajęć w poszczególnych salach.

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw wychowanka

§ 17. 1. W przypadku naruszenia praw wychowanka, rodzice wychowanka lub jego opiekunowie prawni mogą złożyć skargę w formie pisemnej do Dyrektora.

2. Dyrektor Ogniska ma obowiązek szczegółowo rozpatrzyć sprawę i udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.

3. W przypadku niezadowalającego rozpatrzenia skargi przez Dyrektora rodzice lub opiekunowie prawni wychowanka mają prawo przedstawienia zastrzeżeń do właściwego organu nadzorującego Ognisko.

Nagrody i kary

§ 18. 1. Za nienaganną postawę, zaangażowanie i osiągnięcia w pracy wychowanek może być nagrodzony lub wyróżniony:
 • wyróżnieniem przed grupą lub ogółem wychowanków przez wychowawcę lub Dyrektora;
 • dyplomem, nagrodą rzeczową;
 • pisemną pochwałą skierowaną do wychowanka, jego rodziców, opiekunów prawnych oraz szkoły, do której uczęszcza;
 • wpisem do kroniki Ogniska.
 1. Za naruszenie porządku i dyscypliny obowiązującej w Ognisku, z zastrzeżeniem ust. 4, wychowankowi grożą następujące kary:
 • ustne lub pisemne upomnienie;
 • ustna lub pisemna nagana;
 • poinformowanie rodziców, opiekunów prawnych lub szkoły o nagannym postępowaniu wychowanka
 • zawieszenie wychowanka w prawie uczestniczenia w zajęciach.
 1. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu wychowanka z listy, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Wychowanków.
 2. Skreślenie wychowanka z listy i zawieszenie wychowanka w prawie uczestniczenia w zajęciach może nastąpić w przypadku szczególnie rażącego naruszenie statutu
  i obowiązujących w placówce regulaminów, w tym kradzieży, przemocy, wandalizmu, używania i rozpowszechniania tytoniu, alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających lub nie respektowania nakładanych kar i nie wykazywania chęci poprawy a także w przypadku popełnienia występku lub przestępstwa ściganego prawem w placówce lub poza placówką.
 3. Decyzja o skreśleniu wychowanka z listy zostaje podana w formie pisemnej do wiadomości wychowanka, jego rodziców lub prawnych opiekunów w terminie nieprzekraczającym 7 dni.
 4. Wychowanek, jego rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo odwołać się od nałożonej kary do Dyrektora, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o jej nałożeniu.
 5. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

Gospodarka finansowa Ogniska

§ 19. 1. Ognisko prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Ogniska jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
 2. Miasto stołeczne Warszawa zapewnia środki finansowe na realizację zadań statutowych Ogniska, zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jego utrzymanie i wynagrodzenia do wysokości kwot ujętych w planie finansowym Ogniska.
 3. Ognisko prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

Postanowienia końcowe

§ 20. 1. Ognisko posiada kronikę.

2. Ognisko może posiadać swoje logo.

§ 21. Ognisko prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 22. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie, zastosowanie mają przepisy ustawy o systemie oświaty oraz inne przepisy i rozporządzenia wykonawcze

§ 23. Zmiany w statucie przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna .

§ 24. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną.

 

 

Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie w dn. 28.11.2017 r.  

Jednocześnie traci moc Statut OPP4 z dn. 31 sierpnia 2015 r.