REGULAMIN OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ NR 4

W WARSZAWIE, UL. M. PAWLIKOWSKIEGO 3

Wstęp

 1. Każdy członek społeczności placówki  (wychowanek, nauczyciel, inny pracownik, rodzic) - jako człowiek, bez względu na swój wiek i funkcję w placówce, ma prawo do poszanowania swojej godności osobistej, swego dobrego imienia oraz swojej własności i zdrowia.

 2. Każdy członek społeczności placówki ma obowiązek:
  • poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności innych osób,
  • dbania o dobro innych osób,
  • rzetelnego i sprawiedliwego oceniania zachowania i osiągnięć innych.
 3. Każdy członek społeczności placówki odpowiada za szkody uczynione swoim zachowaniem drugiemu człowiekowi.

Postanowienia ogólne

 1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-20.00 dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Ognisko może prowadzić zajęcia poza swoją siedzibą, w zakresie i terminach ustalonych
  i zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną w danym roku szkolnym. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu i za zgodą organu prowadzącego, placówka może przejść na hybrydowy lub zdalny model kształcenia.
 2. Zajęcia prowadzone w Ognisku są nieodpłatne.
 3. W zajęciach prowadzonych w Ognisku mogą brać udział wszyscy chętni w wieku przedszkolnym i szkolnym. 
 4. Każdy wychowanek, nauczyciel, pracownik i rodzic przebywający w Ognisku musi korzystać z szatni. W Ognisku obowiązuje zmiana obuwia.
 5. Ognisko nie prowadzi żywienia. Z pomieszczeń kuchennych korzystają i przebywają w nich tylko nauczyciele i pracownicy.
 6. Wychowanek może korzystać z telefonu tylko w wyjątkowych sytuacjach.
 7. W sprawach skarg i wniosków dyrektor przyjmuje interesantów po wcześniejszym umówieniu,  w terminie (dzień tygodnia i godzina) ustalanym na każdy rok szkolny
  i umieszczonym na tablicy ogłoszeń.
 8. W Ognisku zainstalowany jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom i pracownikom oraz dla ochrony mienia placówki.

Bezpieczeństwo i higiena

 1. Wychowankowie mają prawo do:
  • ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa,
  • uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania.
 2. Wychowankowie mają obowiązek:
  • podczas zajęć  zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie wychodzić poza placówkę,
  • wchodzić do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia pod opieką nauczyciela,
  • po zajęciach udać się do szatni, spokojnie ubrać się i opuścić placówkę,
  • respektować regulaminy pracowni,
  • o złym samopoczuciu zameldować nauczycielowi lub innej osobie z obsługi placówki.
 3. Wychowankowie nie mogą:
  • zapraszać do placówki osób obcych,
  • nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu innych,
  • pić alkoholu, używać środków odurzających i palić tytoniu,
  • przynosić do placówki  przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych.
 4. Wychowankowie mogą przebywać w placówce tylko w godzinach pracy Ogniska.
 5. Nauczyciele mają prawo do:
  • ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa w placówce,
 6. Nauczyciele mają obowiązek:
  • zapewnić wychowankowi opiekę podczas zajęć,
  • bezzwłocznie zgłosić dyrektorowi Ogniska zauważone zagrożenia,
   w szczególnych przypadkach nawet zaniechać prowadzenia zajęć,
  • rygorystycznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa na terenie placówki
   i poza nią w czasie wyjść z wychowankami,
  • zawiadomić rodziców o złym samopoczuciu lub wypadku, jakiemu uległ wychowanek w placówce,
  • zapewnić opiekę choremu wychowankowi.
 7. Rodzice maja obowiązek:
  • przekazywać nauczycielom ważne informacje o stanie zdrowia dziecka oraz o zaleceniach do opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • na wezwanie placówki przybyć po chorego wychowanka,
  • odbierać dziecko niezwłocznie po zajęciach.
 8. Dyrektor OPP4 ma obowiązek:
  • niezwłocznie usunąć zagrożenia bezpieczeństwa zgłoszone przez rodziców, wychowanków, nauczycieli lub innych pracowników placówki,
  • w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia przerwać lub odwołać zajęcia,
  • dokonywać przeglądu pomieszczeń pod względem bezpieczeństwa, zapewnić kontrole instalacji elektrycznej, odgromowej, sprzętu przeciwpożarowego zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • zapewnić środki pierwszej pomocy w apteczce.
  • utrudnić dostęp do placówki osobom obcym,
  • zapewnić wszystkim wychowankom i pracownikom placówki bezpieczeństwo.

Prawa i obowiązki wychowanków

Wychowanek ma prawo:

 1. Zgłaszać propozycje tematów zajęć,
 2. brać udział w wybranych przez siebie zajęciach,
 3. zgłosić problem do nauczyciela,
 4. korzystać z pomocy nauczyciela.

Wychowanek ma obowiązek:

 1. zachowywać się kulturalnie,
 2. z szacunkiem odnosić się do nauczycieli i kolegów,
 3. troszczyć się o porządek i mienie placówki,
 4. zameldować przyjście i wyjście z placówki,
 5. naprawić wyrządzone szkody,
 6. systematycznie uczęszczać na zajęcia,
 7. przychodzić na zajęcia punktualnie – spóźnienie powyżej 15 minut oznacza brak możliwości uczestnictwa w zajęciach,
 8. usprawiedliwiać swoją długotrwałą nieobecność na zajęciach, Usprawiedliwienia dokonuje wychowanek, rodzic/opiekun prawny, na początku trwania tej nieobecności. Brak usprawiedliwienia trzech zajęć pod rząd traktowany będzie jako rezygnacja z zajęć. 

Nagrody i kary:

Za wybitne osiągnięcia wychowanek może być nagrodzony:

 1. pochwałą ustną,
 2. pochwała nauczyciela z adnotacją w dokumentacji placówki,
 3. dyplomem lub nagroda rzeczową wręczoną na uroczystości w Ognisku,
 4. listem pochwalnym skierowanym do wychowanka, do  rodziców/opiekunów i do szkoły wychowanka,

Za naruszenie regulaminu uczestnik może być ukarany:

 1. upomnienie
 2. nagana z powiadomieniem rodziców/opiekunów i szkoły,
 3. zawieszeniem w zajęciach,
 4. skreślenie z listy uczestników zajęć w Ognisku.

Samorządność uczniowska

 1. Wychowankowie mają prawo do wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci Samorządu Wychowanków.
 2. Wychowankowie mają prawo do opracowywania i uchwalania regulaminu działalności samorządu wychowanków oraz wyboru opiekuna samorządu.
 3. Wychowankowie mają obowiązek respektowania uchwał i planu pracy swojego samorządu.
 4. Opiekun samorządu ma obowiązek udzielania pomocy organizacyjnej i merytorycznej samorządowi.
 5. Dyrektor Ogniska ma obowiązek wysłuchiwania wniosków i postulatów samorządu dotyczących społeczności wychowanków i odpowiedzi na nie.
 6. W przypadku, gdy wychowankowie w ramach swojej pracy samorządowej wydają gazetkę lub w inny sposób informują społeczność placówki o swojej działalności, mają obowiązek nie naruszania godności osobistej i dobrego imienia innych ludzi.

 

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 10.09.2020 r. Jednocześnie traci moc Regulamin OPP4 z dn. 31 sierpnia 2018 r.