PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 4

w Warszawie, ul. M. Pawlikowskiego 3

 

Rok szkolny 2021/22

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek
stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był,
a nie tylko miał: aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”.

Jan Paweł II (02.06.1980. UNESCO)

 

 1. PODSTAWA PRAWNA.
 2. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej/art.48 ust.1, art. 53 ust.3, art.70 ust1, art.72.
 3. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami).
 4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 5. Karta Nauczyciela art.6.
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1643).
 7. Ustawa z 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.487, z 2017 r. poz. 2245, 2439, z 2018 r. poz.310, 650).
 8. Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.1446).
 9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
 10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Dz. U. 2017 poz. 59- art.26, art. 84 ust. 2 pkt. 1 i ust.3.
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591).
 13. Statut Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4.
 14. Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 875).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz.U z 2018 r. poz. 214).
 17. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.
 18. MISJA OGNISKA

Chcemy:

 • nieustannie wspierać każdego wychowanka, aby mógł wszechstronnie i harmonijnie rozwijać się zgodnie z osobistymi potrzebami, talentami i możliwościami, w poczuciu własnej godności,
 • zapewnić dzieciom i młodzieży różnorodną , bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną dla rozwoju ich uzdolnień,
 • promować uniwersalne wartości etyczne tj. humanitaryzm, odpowiedzialność, akceptację drugiego człowieka,
 • uczyć wychowanków umiejętności utożsamiania się i samorealizacji we własnym mieście, regionie, ojczyźnie i zjednoczonej Europie,
 • wspomagać rodziców i nauczycieli w ich wychowawczej roli,
 • służyć wychowankom wiedzą pedagogiczną , życiowym doświadczeniem i dopomóc w niełatwej, a przecież pełnej uroku wędrówce ku dorosłości.
 • MODEL WYCHOWANKA

Pragniemy, aby wychowanek w naszej placówce  rozwijał się wszechstronnie w sferze intelektualnej, moralnej i duchowej, społecznej i emocjonalnej.

 

ROZWÓJ

INTELEKTUALNY

 • Wychowanek posiada rzetelną wiedzę do dalszego kształcenia.
 • Jest ciekawy świata – poszerza swoje wiadomości i doskonali umiejętności.
 • Umie wykorzystać wiedzę w sytuacjach praktycznych.
 • Jest kreatywny, pomysłowy, poszukuje nowych rozwiązań.
 • Ma świadomość, że sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie jest uwarunkowane ciągłym doskonaleniem się.

 

ROZWÓJ

MORALNY

I

DUCHOWY

 • Wychowanek potrafi rozpoznawać wartości i dokonywać ich wyboru.
 • Jest tolerancyjny – szanuje mniejszości etniczne, religijne  i kulturowe.

·         Szanuje osoby starsze, nie dyskryminuje chorych i niepełnosprawnych.

 • Jest zdyscyplinowany i odpowiedzialny, potrafi zadbać  o bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Jest kreatywny w działaniu, potrafi współpracować z grupą.
 • Jest empatyczny, wrażliwy na krzywdę innych, koleżeński i chętny do pomocy.            
 • Jest asertywny, uprzejmy i życzliwy.
 • Postępuje uczciwie.

 

ROZWÓJ

SPOŁECZNY

 • Wychowanek umie współpracować z innymi w grupie, w tym z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
 • Potrafi wyrazić swoje uczucia, myśli i poglądy nie urażając uczuć innych.
 • Respektuje określone normy współżycia społecznego oraz Regulamin Placówki.
 • Ma świadomość swego miejsca w grupie, społeczeństwie i państwie, jest świadomy swoich obywatelskich obowiązków.
 • Wychowanek  jest wrażliwy na dobro przyrody i jej walory zdrowotne.
 • Potrafi akcentować zależność między dobrym wypoczynkiem  i relaksem  a zdrowiem  fizycznym i psychicznym.

 

ROZWÓJ

EMOCJONALNY

 • Wychowanek potrafi rozpoznać, nazwać i rozmawiać o swoich emocjach, jak również  zapanować nad nimi gdy sytuacja tego wymaga. Wie, gdzie

 zwrócić się o profesjonalną pomoc psychologiczną.

 • Dokonuje prawidłowej samooceny, trafnie odbiera działania i postawę innych.
 • Potrafi poradzić sobie w sytuacjach stresowych.
 • Jest asertywny, potrafi dbać o własne dobro, bronić własnych praw i interesów z poszanowaniem potrzeb i godności innych osób.
 • Potrafi rozpoznać i przeciwstawić się uzależnieniom ( także medialnym i komputerowym).
 • Akceptuje siebie i innych, kieruje własnym rozwojem.

 

 1. ZAŁOŻENIA POLITYKI PROFILAKTYCZNEJ

 

 1. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowaniu niepożądanych procesów i zjawisk, określanych jako przejawy patologii życia społecznego. To system działań wzmacniających lub podtrzymujących różne, dodatnie społecznie postawy dzieci i młodzieży w toku wychowania. Profilaktyka realizowana jest podczas działalności edukacyjnej Ogniska w ramach prowadzonych zajęć i w postaci różnych odrębnych działań edukacyjno-wychowawczych.
 2. Założeniem naszej polityki profilaktycznej jest wyposażenie wychowanków w niezbędną wiedzę na temat zdrowego rozwoju i stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania placówki oraz monitorowania skuteczności podjętych działań.
 3. Tworzenie planów działań profilaktycznych Ogniska zostało poprzedzone diagnozą potrzeb naszych wychowanków, ich problemów, możliwości oraz uwarunkowań otoczenia.
 4. Profilaktyka w Ognisku powinna koncentrować się na
 5. a) wzmacnianiu czynników chroniących poprzez:
 • rozwijanie zainteresowań wychowanków oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym w tym prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne
 • wspomaganie rozwoju moralnego wychowanków (wpajanie norm, wartości i autorytetów)
 • stwarzanie wychowankom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych: kół zainteresowań, zespołów sportowych, muzycznych, itp.
 • wspomaganie przez placówkę wychowawczej roli rodziny, współpracę z rodzicami w zakresie wychowania i profilaktyki
 1. b) organizowaniu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wychowankom, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią, oraz dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych oraz wychowankom przejawiającym trudności w zachowaniu i w nauce.
 2. Działalność profilaktyczna Ogniska pozostaje w ścisłym związku z działalnością profilaktyczną prowadzoną w środowisku lokalnym, gdyż środowisko odgrywa ważną rolę w kształtowaniu osobowości wychowanków, jest pomocne w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do podejmowania właściwych wyborów życiowych.

Aby profilaktyka odniosła właściwy skutek Ognisko współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami oświatowymi, wychowawczymi, opiekuńczymi i kulturalnymi (okoliczne szkoły i przedszkola, Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Straż Miejska oraz Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga Pd., PROM KULTURY, Klub Kultury Gocław, Klub Seniora, biblioteki, kina, teatry, muzea, galerie, a także fundacje, stowarzyszenia itp.).

Współpraca z wyżej wymienionymi instytucjami jest realizowana poprzez:

 • udział w warsztatach, kursach, prelekcjach organizowanych przez psychologów, pedagogów i innych specjalistów;
 • uczestnictwo w spektaklach teatralnych i seansach filmowych o charakterze profilaktycznym,
 • udział w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno-oświatowe,
 • udzielanie pomocy bezpośredniej i pośredniej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej.
 • udział w akcjach charytatywnych i w wolontariacie
 1. CELE GŁÓWNE PROFILAKTYKI

 

 1. Organizowanie warunków bezpiecznego funkcjonowania Ogniska.
 • zapobieganie patologiom agresji, przemocy (w tym cyberprzemocy), uzależnieniom
 • doskonalenie procedur działania w sytuacjach występowania zdarzeń niepożądanych
 • uświadamianie wychowankom zagrożeń związanych z uzależnieniami (papierosy, alkohol, narkotyki i inne substancje psychoaktywne, internet, gry komputerowe automaty itp.), poszerzanie wiedzy o przyczynach, mechanizmach i konsekwencjach uzależnienia w sferze zdrowotnej, emocjonalnej i społecznej
 • realizowanie bieżących wytycznych polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022
 1. Kształtowanie umiejętności wychowanków w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym tzw. „nowych mediów” oraz roztropnego korzystania w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 2. Kształtowanie osobowości dzieci w taki sposób, aby prawidłowo funkcjonowały w Ognisku i poza placówką. Kształtowanie umiejętności społecznych i życiowych.
 • budowanie poczucia własnej wartości i rozwijanie zachowań asertywnych
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań
 • rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej
 • podejmowanie odpowiedzialnych decyzji życiowych
 • utrwalanie postaw i zachowań zgodnych z normami społecznymi
 • dostarczanie i wzmacnianie pozytywnych wzorców zachowań
 • kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
 • rozwijanie kultury osobistej wychowanków
 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych – zwiększenie liczby wychowanków (w tym dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych) odnoszących sukcesy w nauce.
 2. Integrowanie środowiska wychowanków w tym dzieci z mikro i makro defektami, przewlekle chorych, odmiennych rasowo, kulturowo, obcojęzycznych…itp.
 3. Promocja zdrowego stylu życia i kultury fizycznej
 • wyrabianie dobrych nawyków związanych z higieną ciała i higieną pracy (w tym pracy umysłowej) i higieną psychiczną oraz zasadami pracy przy komputerze
 • propagowanie różnych form aktywnego wypoczynku, aktywności fizycznej
 • wpajanie zasad zdrowego odżywiania (zagrożenie bulimią i anoreksją)
 • profilaktyka chorób cywilizacyjnych (AIDS, zaburzenia nerwicowe i depresyjne)
 • dbałość o własne zdrowie w sytuacji zagrożenia epidemicznego
 • wzmocnienie edukacji ekologicznej, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne
 1. Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych wychowanków.
 2. Rozwijanie u pracowników Ogniska umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych.
 • poprawa w zakresie rozpoznawania symptomów wskazujących nieprawidłowe funkcjonowanie dziecka lub rodziny.
 • zapewnienie wymiany informacji i zacieśnienie współpracy pomiędzy pracownikami placówki.
 1. Rozwijanie różnych form współpracy z rodzicami w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności wychowawczych oraz rozwiązywania problemów społeczno-wychowawczych
 • zaangażowanie rodziców w życie placówki
 • informowanie o możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy.
 1. CELE I ZADANIA OPERACYJNE

 

Lp.

Zadania

Sposoby realizacji

Kryteria sukcesu

1.        

Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa.

Dbałość o przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz wytycznych związanych z epidemią covid-19.

Zapoznanie wychowanków z zasadami bezpieczeństwa w placówce, w poszczególnych pracowniach i podczas zajęć.

Zapoznanie wychowanków z podstawami procedur bezpieczeństwa w OPP4.

Przegląd sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem ich bezpieczeństwa.

Nadzór nad wychowankami przebywającymi w korytarzu podczas przerw między zajęciami.

Poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zapewnienie maseczek i środków do dezynfekcji oraz zgodne z zaleceniami zachowanie dystansu, wietrzenie pomieszczeń itp.

Wychowankowie znają i respektują przepisy BHP i przeciwpożarowe.

Wychowankowie czują się bezpiecznie na terenie Ogniska.

Wychowankowie na co dzień przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Potrafią udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wychowankowie rozumieją potrzebę stosowania się do zaleceń związanych z epidemią.

2.        

Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy wychowankami a nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi Ogniska. Wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Dbałość o przestrzeganie ustaleń Statutu Ogniska.

Zapoznanie z prawami i obowiązkami wychowanka Ogniska.

Wpajanie wychowankom zasad dobrego wychowania i kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych.

Uzgodnienie (wspólnie z Samorządem Wychowanków i Radą Rodziców) sposobów i zasad komunikowania się pomiędzy wychowankami/rodzicami a nauczycielami.

Postrzeganie Ogniska jako miejsca

przyjaznego wychowankowi.

Zachowane są prawidłowe relacje:

nauczyciel – wychowanek,

nauczyciel – rodzic.

3.        

Integrowanie środowiska wychowanków – tworzenie pozytywnych więzi międzygrupowych.

Gry i zabawy integracyjne.

Wspólne organizowanie i udział w uroczystościach w Ognisku.

Wspólne spędzanie czasu w wakacje i ferie zimowe (podczas akcji Lato w Mieście i Zima w Mieście) oraz inne dni wolne od zajęć szkolnych (dyżury w dni świąteczne, wycieczki i zajęcia weekendowe).

Organizowanie zajęć specjalnych i interdyscyplinarnych oraz wyjść i wycieczek w ramach Programów Profilaktycznych.

Wychowankowie potrafią:

- współistnieć i współdziałać

   w grupie,

- dostrzegać swoje i kolegów słabe i mocne strony.

W placówce panują przyjacielskie relacje między wychowankami

4.        

Tworzenie wspólnoty ogniskowej. Integrowanie środowiska wychowanków, rodziców i nauczycieli.

Integrowanie organów placówki (Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Wychowanków) poprzez podejmowanie wspólnych projektów i inicjatyw (np. wycieczki).

Wspólne organizowanie uroczystości i imprez okolicznościowych w Ognisku i poza placówką. Wspólne obchody jubileuszu Ogniska.

Aktywne działanie Samorządu Wychowanków.

Cała społeczność Ogniska postrzega placówkę  jako miejsce przyjazne.

Zaangażowanie nauczycieli, wychowanków i ich rodziców w życie Ogniska.

5.        

Angażowanie rodziców w życie Ogniska. Wspieranie wartości rodzinnych, wspomaganie wychowawczej roli rodziny.

Zachęcanie rodziców do stałego kontaktu z placówką.

Organizowanie uroczystości i imprez integrujących wychowanków i ich rodziny uwzględniając wytyczne Ministerstwa Zdrowia.

Wychowankowie z szacunkiem wypowiadają się o swoich rodzinach.

6.        

Tworzenie miłej i przyjaznej atmosfery w Ognisku. Uwrażliwianie wychowanków na dobro własne i wspólne. Wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa.

Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za Ognisko i wspólną własność.

Dbanie o porządek i estetykę pracowni, a także o stan gazetek i wystaw.

Egzekwowanie i docenianie dbałości o wspólne mienie, zapobieganie dewastacji.

Wspólne przygotowywanie materiałów do zajęć oraz pomocy dydaktycznych.

Wspólne przygotowanie ekspozycji prezentujących osiągnięcia wychowanków oraz dokumentujących wydarzenia z życia Ogniska.

Przygotowanie wystaw tematycznych w pracowniach i  na korytarzu.

Tworzenie przyjaznej, ciepłej, rodzinnej atmosfery (uprzejmość, życzliwość, wzajemna pomoc).

Wychowankowie dbają o mienie i estetykę Ogniska. Czują się bezpiecznie, a zajęcia odbywają się w miłej atmosferze.

7.        

Kreowanie pozytywnego wizerunku

Ogniska w środowisku lokalnym.

Udział Ogniska w życiu społeczności lokalnej poprzez

uczestnictwo w uroczystościach lokalnych i regionalnych.

Zapraszanie sąsiadów i środowiska lokalnego do udziału w imprezach organizowanych przez naszą placówkę.

Udział wychowanków w przeglądach,  konkursach, zawodach lokalnych i regionalnych.

Rozwijanie poczucia przynależności do „Małej Ojczyzny”.

Zachęcanie do podejmowania działań na rzecz innych – wolontariat, pomoc sąsiedzka.

Pozytywne opinie o Ognisku wśród przedstawicieli środowiska lokalnego.

8.        

Rozwijanie zainteresowań wychowanków.

Stymulowanie rozwoju intelektualnego. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych.

Budzenie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywnego myślenia

Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości i predyspozycji oraz ich twórczym rozwijaniu.

Zaznaczenie akcentów patriotycznych związanych z ważnymi wydarzeniami w polskiej historii i kulturze. Zapoznawanie z wybitnymi dziełami polskiej kultury.

Prezentacja różnych sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego (w trakcie roku szkolnego i podczas akcji Lato w Mieście i Zima w Mieście) poprzez uczestniczenie w zajęciach stałych, konkursach, projektach, inicjatywach, oraz zajęciach, konkursach,  wydarzeniach organizowanych przez różne instytucje i organizacje.

Konstruowanie programów własnych zajęć i dynamiczne dostosowywanie tematyki zajęć do potrzeb i możliwości wychowanków.

Profilaktycznych finansowanych przez Urząd Dzielnicy Praga Pd. ze środków przeznaczonych na zapobieganie alkoholizmowi i przemocy.

Pomoc wychowankom o specyficznych potrzebach edukacyjnych: wybitnie uzdolnionym, z deficytem intelektualnym, z problemami zdrowotnymi lub emocjonalnymi.

Stymulowanie aktywności poprzez stosowanie aktywizujących metod pracy na zajęciach, prezentowanie publiczne osiągnięć wychowanków (wystawy tematyczne, występy artystyczne, konkursy).

Organizacja wycieczek edukacyjnych.

Wychowankowie rozwijają swoje zainteresowania i chętnie uczestniczą w nowych formach zajęć.

Starają się poznać swoje potrzeby i możliwości.

Poszerzają swoją wiedzę i umiejętności. Poznają dziedzictwo cywilizacyjne Europy i Polski.

Rozwijają swoje talenty.

Ognisko poszerza współpracę z różnymi instytucjami, organizacjami i środowiskiem lokalnym w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej, odkrywania i rozwijania talentów.

Wychowankowie potrafią atrakcyjnie spędzać czas wolny.

Wychowankowie chętnie uczestniczą w zajęciach w ramach programów profilaktycznych.

9.        

 Rozwijanie  przedsiębiorczości, kreatywności  i kompetencji cyfrowych uczniów w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 Edukacja informatyczna. Rozwijanie kompetencji informatycznych oraz kształtowanie kultury medialnej.

Wykorzystywanie urządzeń multimedialnych do prowadzenia zajęć przedmiotowych.

Przedstawienie wychowankom wad i zalet korzystania z mediów – korzystanie świadome, wybiórcze, zgodne z obowiązującym prawem.

Zapoznanie z problematyką prawa autorskiego.

Propagowanie właściwego, bezpiecznego i roztropnego sposobu korzystania z Internetu (dwa oblicza Internetu).

Propagowanie racjonalnego korzystania z mediów (gry komputerowe, fora społecznościowe, oglądanie filmów/seriali itp.)

Wychowankowie potrafią korzystać z nowoczesnych mediów jako narzędzi pracy.

Wiedzą jak bezpiecznie korzystać z internetu.

Rozumieją na czym polega cyberprzemoc i potrafią odpowiednio zareagować.

10.    

Upowszechnianie czytelnictwa. Rozwijanie kompetencji czytelniczych.

Korzystanie z książek, albumów, czasopism podczas zajęć przedmiotowych.

Głośne czytanie prozy, poezji, artykułów. Omawianie i dyskutowanie o wybitnych dziełach literackich.

Przedstawianie małych form teatralnych.

Wychowankowie czytają ze zrozumieniem teksty popularnonaukowe i literaturę piękną.

Potrafią wyszukiwać potrzebne informacje.

11.    

Kształtowanie odpowiednich postaw etycznych.

Ukazywanie postaw i zachowań poprzez własną postawę nauczyciela-wychowawcy.

Propagowanie właściwego stosunku do odmiennych kultur, wyznań, narodowości, także dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Kształtowanie postawy szacunku dla wartości rodzinnych; ukazywanie prawidłowych relacji w rodzinie.

Wpajanie zasad uczciwości i szacunku dla cudzej własności. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne

Propagowanie postaw i zachowań etycznych poprzez

pomoc koleżeńską, sąsiedzką lub działalność społeczną.

Uczestnictwo w akcjach charytatywnych np.:

„Świąteczna zbiórka żywności” – Banki Żywności SOS,

„Świąteczna Paczka”, „Choinki Jedynki”, „Kartka do sąsiada”.

Wychowankowie potrafią:

- przeprowadzić analizę własnego zachowania,

- zachowywać się adekwatnie do sytuacji

Pomagają sobie wzajemnie zarówno w Ognisku jak i poza placówką.

Biorą udział w akcjach charytatywnych.

Odnoszą się z szacunkiem do innych. Są tolerancyjni i otwarci na odmienność kulturową i  wyznaniową a także na osoby chore lub niepełnosprawne.

Wychowankowie doceniają wartość i znaczenie rodziny, wraz z członkami swoich rodzin uczestniczą w uroczystościach w Ognisku.

Wychowankowie rozumieją konieczność budowania więzi międzypokoleniowej w rodzinach i środowisku lokalnym oraz doceniają pozytywne efekty tego zjawiska.

Wychowankowie uczestniczą w ekologicznych programach profilaktycznych, pogłębiają swoją wiedzę przyrodniczą.

12.    

Przygotowanie wychowanków do

samodzielnego życia i dbałości o własne zdrowie.

Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, umiejętności funkcjonowania w grupie społecznej zgodnie z obowiązującymi normami i regułami.

Wpajanie wychowankom zasad poprawnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej (różnice między komunikatami w języku „JA” i  języku „TY”).

Otaczanie opieką młodszych i słabszych.

Kształtowanie odpowiedzialności za słowa i czyny, wskazywanie na konsekwencje swojego postępowania.

Ćwiczenie umiejętności obrony własnych interesów przy jednoczesnym poszanowaniu innych osób (asertywność).

Rozwijanie samodzielności w działaniu i podejmowaniu decyzji.

Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności (organizowanie zajęć typu warsztatowego, gier terenowych z zadaniami praktycznymi).

 Udział w programie PEGAZ, ,,W co się bawić’’.

Udział w programach profilaktycznych: „Ruch, sport, zabawa”, „Tajemnice wielkiego lasu”, „Moje szczęśliwe dzieciństwo”, „Nie było nas, był las”.

Angażowanie wychowanków w procesy decyzyjne w placówce (pełnienie funkcji w Samorządzie Wychowanków, zgłaszanie propozycji dotyczących tematyki i przebiegu zajęć, imprez, uroczystości) .

Wspólne organizowanie i przeprowadzanie różnorakich przedsięwzięć (festyny, pikniki, imprezy, konkurs plastyczno- multimedialny

Wychowanek potrafi wykorzystać w praktyce posiadaną wiedzę i umiejętności

Działać samodzielnie i w zespole.

Jest kreatywny, realizuje własne pomysły.

Wychowanek ma pozytywne relacje z rówieśnikami.

13.    

Przeciwdziałanie

agresji.

Przeprowadzanie pogadanek na temat agresji, asertywności, umiejętności interpersonalnych.

Nauka i rozwijanie umiejętności

-  panowania nad swoimi emocjami,

- radzenia sobie w sytuacjach stresowych

- rozmawiania z innymi bez tworzenia barier komunikacyjnych

- aktywnego słuchania

-  rozwiązywania konfliktów w drodze negocjacji,

Zapoznanie z pojęciem „Niebieskiej karty”, wyjaśnienie w jakich sytuacjach można z niej korzystać.

Zmniejszenie liczby negatywnych zachowań wychowanków

w Ognisku i środowisku lokalnym.

Wychowanek reaguje właściwie na przejawy agresji,  przemocy i krzywdzenia innych.

Wychowanek rozwija swoje umiejętności interpersonalne.

14.    

Propagowanie zdrowego stylu życia

i kultury fizycznej.

Kształtowanie nawyków zdrowego, aktywnego trybu życia i aktywnego wypoczynku poprzez:

- pogadanki i dyskusje na tematy dotyczące higieny ciała i higieny pracy umysłowej

- wskazywanie odpowiednich programów telewizyjnych, czasopism i książek

- prezentowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu

organizowanie czasu wolnego w wakacje, ferie i niektóre dni wolne od zajęć szkolnych (Lato w Mieście, Zima w Mieście, dyżury świąteczne).

Zapewnienie wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań sportowych w ramach zajęć sportowych w Hangarze.

Organizowanie wycieczek rekreacyjnych i turystycznych.

Przygotowanie wychowanków do aktywnego, kulturalnego kibicowania podczas imprez sportowych.

Realizacja programu „Ruch, sport, zabawa”.

Wychowankowie dbają o zdrowie swoje i innych osób

Przestrzegają higieny ciała, higieny pracy umysłowej.

Znają różne formy spędzania wolnego czasu.

Rozwijają swoje zainteresowania sportowe.

Potrafią kibicować aktywnie, kulturalnie, w duchu fair play.

15.    

Profilaktyka zdrowotna i profilaktyka uzależnień

Uświadamianie wychowankom zagrożeń cywilizacyjnych i sposobów zapobiegania im.

(pogadanki, filmy edukacyjne, prelekcje, warsztaty).

Podejmowanie tematyki wielorakich uzależnień (od nikotyny , alkoholu, substancji psychoaktywnych a także mediów i gier komputerowych) Wyjaśnianie przyczyn i mechanizmów uzależnienia oraz jego następstw zdrowotnych, społecznych i moralnych.

Wpajanie zasad zdrowego odżywiania, poszerzanie wiedzy na temat bulimii i anoreksji.

Podejmowanie działań ograniczających spożywanie słodyczy i napojów kolorowych na rzecz picia wody.

Realizacja programów profilaktycznych o różnej tematyce, dających możliwość ciekawego spędzania czasu wolnego i odciągających dzieci i młodzież od patologii.

Wychowankowie znają i stosują zasady zdrowego odżywiania, rozumieją niebezpieczeństwo bulimii i anoreksji.

Wychowankowie są świadomi zagrożeń związanych z nałogami.

Rozumieją mechanizmy i skutki uzależnień.

Potrafią dokonywać wyborów chroniących zdrowie własne i innych.

16.    

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności

za stan środowiska

naturalnego. Edukacja przyrodnicza i ekologiczna.

Pogadanki, wystawy, zajęcia interdyscyplinarne, konkursy o tematyce przyrodniczo-ekologicznej.

Konkurs ekologiczno-plastyczny.

Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi.

Dokarmianie zwierząt. Opieka nad własnoręcznie założonym ogródkiem w ramach programu „Zielony zakątek”.

Opieka nad zielenią wokół Ogniska ze szczególnym uwzględnieniem ,,Brzozy Pawlikowskiej’’.

Poznawanie najbliższej okolicy: parków, lasów, akwenów i ocena stopnia ich zanieczyszczenia podczas wycieczek w ramach Programów profilaktycznych.

Wdrażanie do posługiwania się mapkami okolicy, folderami, przewodnikami, atlasami, kluczem do oznaczania roślin i zwierząt.

Nauka piosenek turystycznych.

Dbałość o niezaśmiecanie środowiska, przestrzeganie zasad segregowania śmieci.

Realizacja Programów Profilaktycznych o tematyce przyrodniczej.

Wychowankowie znają pozytywne i negatywne skutki działalności człowieka w środowisku naturalnym.

Rozumieją konieczność przestrzegania proekologicznych zachowań w kontakcie z przyrodą.

17.    

Kształtowanie postawy patriotycznej, szacunku dla tradycji i polskości.

Opracowanie kalendarza uroczystości w Ognisku.

Aktywne uczestniczenie w obchodach świąt i rocznic państwowych (m. in. Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, święta Konstytucji 3-go Maja, 11 listopada – święta niepodległości

Przybliżenie postaci patronów roku 2021 – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, kard. Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Tadeusz Różewicza.

Przygotowanie wystaw, dekoracji, montaży poetycko-muzycznych w związku z ważnymi wydarzeniami kulturalnymi lub historycznymi. Obchody 50-lecia Ogniska.

Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej, muzeów, wystaw.

Wyrabianie szacunku dla symboli i barw narodowych, polskich tradycji i zwyczajów.

Wspólna akcja dekorowania Ogniska z okazji 11 listopada i 3 maja.

Podkreślenie roli kultury i nauki dla kształtowania bytu narodowego.

Wychowankowie rozumieją takie pojęcia jak: patriotyzm, honor, ojczyzna, niepodległość.

Znają najważniejsze wydarzenia z historii Polski i świata.

Potrafią określić wkład Polaków w rozwój

kultury światowej.

Wychowankowie szanują i rozumieją polskie tradycje świąteczne, znają ich symbolikę .

18.    

Przysposobienie wychowanków do aktywnego odbioru dóbr kultury

Trening samodzielnego odnajdywania filmów, spektakli teatralnych, wystaw w wartościowych bazach internetowych.

Głośne czytanie prozy, poezji, czasopism, oglądanie albumów, prezentacja filmów , nagrań muzycznych, połączona z dyskusją o różnych dziedzinach sztuki.

Prowadzenie zajęć pobudzających aktywność twórczą (prace plastyczne, techniczne, konstruowanie, improwizacja muzyczna, literacka, teatralna).

Wychowankowie są świadomymi, wrażliwymi odbiorcami kultury i sztuki.

Potrafią:

- korzystać z różnych źródeł informacji 

- dotrzeć do potrzebnej informacji

i wykorzystać ją w odpowiedni sposób.

19.    

Zapoznawanie z kulturą innych narodów europejskich. Propagowanie postawy szacunku i tolerancji.

Pogadanki na temat różnych  kultur , oglądanie albumów, przewodników, filmów.

Zajęcia plastyczne, muzyczne, warsztaty językowe,

Poszerzanie wiedzy o tradycjach, zwyczajach, historii innych narodów.

Wychowankowie znają kulturę różnych narodów europejskich i jej związek z kulturą polską.

20.    

Aktywne obchody ważnych rocznic i jubileuszy (dotyczących historii, kultury i sztuki oraz nauki).

Wystawa i film z okazji 50-lecia Ogniska prezentujące wieloletni dorobek placówki.

 Każdy wychowanek wykonuje fragment wspólnej dekoracji.

21.    

Wspieranie i pomoc

w  rozwiązywaniu

problemów wychowanków.

Diagnoza sytuacji rodzinnej i środowiskowej wychowanków.

Bliska współpraca i stała wymiana informacji pomiędzy wszystkimi nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi w OPP4.

Angażowanie rodziców w poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań.

Współpraca z okolicznymi szkołami (wychowawcami klas i nauczycielami świetlicy), z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Strażą Miejską i innymi instytucjami wspomagającymi Ognisko w działaniach wychowawczych.

Stworzenie w placówce systemu wsparcia.

Wskazywanie źródeł pomocy specjalistycznej (pedagog, psycholog, telefony zaufania, odpowiednie instytucje).

Wychowanek ma poczucie bezpieczeństwa w Ognisku.

Wie, że może rozmawiać z nauczycielami o swoich sprawach osobistych, bolączkach, kłopotach.

Wychowankowie otrzymują pomoc w rozwiązywaniu swoich problemów (bezpośrednio lub pośrednio).

22.    

Edukacja rodziców w związku z problemami współczesnej młodzieży.

Pedagogizacja rodziców, zwłaszcza związana z sytuacją kryzysową wywołaną pandemią covid-19.

Utrzymywanie kontaktów i współpraca z rodzicami/opiekunami wychowanków.

Organizowanie pogadanek, szkoleń na aktualne tematy związane z problemami i zagrożeniami współczesnej młodzieży.

Poradnictwo dla rodziców.

Współpraca z Radą Rodziców. Zebrania rodziców.

Dostarczanie rodzicom informacji na temat instytucji udzielających pomocy specjalistycznej.

Rodzice mają świadomość, że to oni mają decydujący wpływ na kształtowanie postaw swoich dzieci. Rozumieją konieczność angażowania się w proces wychowania.

Identyfikują potrzeby dzieci i starają się je zaspokoić.

Rozumieją problemy dzieci i poszukują środków zaradczych.

23.    

Promowanie wychowanków i nagradzanie ich osiągnięć.

Organizowanie wystaw prac, wernisaży, występów artystycznych (koncerty, formy teatralne).

Pochwały indywidualne i publiczne, nagrody rzeczowe.

 Publiczne nagradzanie wychowanków najbardziej zaangażowanych w życie Ogniska.

Prezentacja osiągnięć wychowanków na stronie internetowej Ogniska.

Indeks Kulturalny z wpisami osiągnięć.

Wychowankowie mają motywację do pracy.

Znają swoją wartość, realizują swoje potrzeby.

Rozwijają się wszechstronnie w sferze intelektualnej, duchowej, emocjonalnej, fizycznej i kulturalnej.

 

 Zatwierdzony przez Radę Rodziców w dniu: 20.09.2021 (Uchwała 1/09/2021)

 Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu: 15.09.2021 (Uchwała 3/09/2021).

 

 • EWALUACJA
 1. 1. CELE
 2. a. ewaluacja kształtująca:
 • uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu,
 • poznanie ewentualnych trudności i braków, które występują w trakcie realizacji programu,
 • określenie nastawienia uczestników (wychowanków, rodziców) do realizacji programu.
 1. b. ewaluacja końcowa:
 • dokonanie oceny w zakresie wiedzy i umiejętności nabytych przez wychowanków,
 • uzyskanie opinii (od wychowanków, opiekunów, od przedstawicieli środowiska lokalnego itp.) o wartości zrealizowanego programu.
 1. 2. KRYTERIA
 2. a. kryterium zgodności:
 • zgodność efektów programu z założonymi celami
 • zgodność celów programu z potrzebami (adresatów programu, środowiska lokalnego itp.)
 • zgodność wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników programu z zaplanowanymi w programie.
 1. b. kryterium efektywności:
 • poprawa klimatu Ogniska (w zakresie przewidzianym w programie)
 • wzrost kompetencji wychowawczych rodziców, opiekunów itp.
 • zmniejszenie ilości zachowań niepożądanych, ryzykownych u wychowanków
 1. 3. METODY ZBIERANIA INFORMACJI
 2. a. metody bezpośrednie:
 • obserwacje, analiza odpowiednich dokumentów Ogniska, analiza osiągnięć wychowanków, wywiady, rozmowy itp.
 1. b. metody pośrednie:
 • badania kwestionariuszowe: ankiety, kwestionariusze badania postaw, techniki socjometryczne, sondaże, wywiady, rozmowy itp.