Realizowane są w OPP4 od roku 2007. Finansowane  ze środków budżetowych m.st. Warszawy przeznaczonych na wdrażanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ognisko wnioskuje i realizuje programy o charakterze przyrodniczym, regionalnym, historycznym .

Środki pozyskane na realizację programów przeznaczone są głównie na wzbogacenie oferty zajęć w placówce,  poprzez wyjścia do muzeów, teatrów, na wystawy, na lekcje muzealne oraz organizację konkursów  i wycieczek autokarowych związanych tematycznie z programami.

Programy profilaktyczne w OPP4 wraz z opisem realizacji: